نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ، سازوکاری است که با ايجاد فضای مناسب و شرايط لازم مديران را موظف مي کند تا از فکر و انديشه کارکنان خود و حتي مشتريان سازمان برای مسئله يابي، چاره جويي و حل مسائل و مشکلات سازماني بهره مند شده و آنان را به مشارکت در منافع و اهداف شرکت يا سازماني که در آن کار مي کنند دعوت نمايند.

نرم افزار نظام پيشنهادات داتيس شما را قادر مي سازد تا روند اجرای پيشنهادات سازمان را به صورت کاملاً مکانيزه راه اندازی نمائيد. طراحي و پياده سازی تمامي مراحل گردش کار سيستم بر اساس استاندارد نظام پيشنهادها و به شکلي کاملا منعطف و با در نظر گرفتن نگرش های متفاوت استقرار نظام پيشنهادها صورت گرفته است.

امکانات سامانه نظام پیشنهادات داتیس:
     1 - ثبت و پیگیری پیشنهاد
 
 • ثبت پيشنهاد به صورت فردی و گروهي با مشخص کردن درصد مشارکت پيشنهاد دهندگان
 • جستجوی پيشرفته بر روی پيشنهادها برای جلوگيری از ثبت پيشنهاد تکراری
 • امکان انتخاب اجرا کنندگان توسط کاربر
 • افزودن فايل يا مستندات مرتبط با پيشنهاد
 • کد رهگيری مشخص برای هر پيشنهاد
 • پيگيری وضعيت پيشنهاد به وسيله کد رهگيری

 

2 - کارتابل کارشناسان
 • مشاهده براساس پيشنهاد جديد،جاری ، خاتمه يافته و يا ابطال شده

 • امکان ارسال پيشنهاد جهت کارشناسي به کارشناس، گروه کارشناسي، کميته

 • مشاهده آرا و نظرات کارشناسان امتياز دهنده

 • امکان ابطال يا برگشت به تمامي مراحل گردش کار جهت بررسي مجدد و يا ويرايش

 • مشاهده فايل های ضميمه شدها

 • امکان مشاهده تمامي پيشنهادها با ريز جزئيات ، درصد شباهت، وضعيت پيشنهاد

 • پاسخ به سوالات مطرح شده جهت کارشناسي پيشنهاد

 • امکان تعريف مراحل اجرای پيشنهاد پذيرفته شده ، تيم اجرا و مدت زمان اجرای آزمايشي

 • ثبت نظرات کارشناسي جهت ارزيابي اجرای پيشنهاد در قالب سوالات مطرح شده

     3 - جوایز و امتیازات
 • مديريت امتيازدهي به صورت نقدی ، امتيازی، غيرنقدی

   
 • امکان تعريف فرمول های محاسباتي جهت محاسبه پاداش

   
 •   امکان تجميع ريالي هدايا و مقايسه آن با سودآوری پيشنهادها

 •   

    امکان مشاهده امتيازات و جوايز به ازای پيشنهاددهندگان و پيشنهادها

 • امکان تعيين حق الزحمه کارشناسان و همکاران اجرايي

   
 
 
 
     4 -امکانات عمومی
 • ماژول مديريت جلسات با امکان مديريت کامل مکان ،زمان و هزينه های جلسات ، فايل های ضمیمه

 • امکان تعريف کميته های کارشناسي (عمومي و تخصصي )، تعريف اعضا و تاريخ شروع و خاتمه

 • اتاق فکر جهت بحث پيرامون پيشنهاد و به اشتراک گذاشتن نظرات کاربران

 • امکان گزارش گيری از ليست کاربران، گزارشات جامع پيشنهادها ،کميته ها

 • مديريت سازمان، امکان تعريف ساختار سازمان بدون محدوديت

 • امکان مديريت سوالات بخش های مختلف گردش کار

 • سيستم مجوز دهي، امکان تعريف مجوز و سطوح مختلف دسترسي

 • اطلاع رساني از طريق پيامک

 • تعريف اخبار و اطلاعيه های سازمان

 • فرآخوان با امکان ثبت،ويرايش،تاريخ شروع وخاتمه