آموزش مدیریت دانش

آموزش مدیریت دانش یادگیری اصول حفظ انواع دانش است. با توجه به اهمیت مدیریت دانش، آموزش آن به همان اندازه الزامی است. به واسطه الزام استاندارد 2018-30401 ISO مدیریت دانش به یک اقدام استراتژیک و ضروری تبدیل شده است. همانطور که در بند 1-6-7 استاندارد 2015-9001 ISO آمده است سازمان باید دانش مورد نیاز برای انجام فرایندها و همچنین دستیابی به هماهنگی بین محصولات و خدمات خود را تعیین نماید. دانش می‌بایست به خوبی حفظ و نگهداری شده و در مواقع لزوم به سهولت در دسترس قرار گیرد. همچنین باید هنگام بیان نیازها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید دانش کنونی خود را در نظر گرفته نحوه دستیابی به دانشها و بروزرسانیهای لازم را نیز مشخص نماید. این ضرورت در معیار E-4 مدل تعالی سازمانی (EFQM) نیز با بیان اینکه اطلاعات و دانش بایستی برای پشتیبانی از تصمیم گیری و ایجاد قابلیت سازمانی مدیریت میشوند، بیان شده است. با توجه به مسایل بیان شده اهمیت آموزش مدیریت دانش بیشتر از پیش خود را نشان می دهد.
در همین راستا آموزش مدیریت دانش در سازمانها به صحت و بهبود پیاده سازی مدیریت دانش تاثیر به سزایی خواهد داشت.
در جهت نیاز مفهوم مدیریت دانش به آموزش و بسط مفاهیم توانمندسازی به خصوص در حیطه منابع انسانی یک مجموعه ، گروه نرم فزاری داتیس دروه های متنوع در سطوح مختلف مدیریتی، دانشکاران، کارکنان، مسئولان اجرایی و خبرگان ارائه می کند.
همچنین به منظور پایش، استمرار و نهادینه شدن مدیریت دانش در سازمان این شرکت اقدام به ارائه آموزش مدیریت دانش و منتورینگ کرده است. منتورینگ این اطمینان رو ایجاد می کند که روند مدیریت دانش به درستی در حال اجرا است.

لیست و توالی کارگاه های آموزشی

سرفصل های دوره های آموزش مدیریت دانش

مدیریت دانش

آشنایی با دوره مدیریت دانش (پندار)

آموزش مدیریت دانش

دوره بررسی کارشناسانه تجارب مختلف در زمینه مدیریت دانش

آموزش مدیریت دانش

کارگاه های آموزشی و وبینارهای مختلف در قالب بررسی تجربیات موفق پیاده سازی مدیریت دانش در بخش های مختلف سازمانی

آموزش مدیریت دانش

مفاهیم و کلیات سیستم مدیریت دانش بر اساس استاندارد  30401ISO

اموزش مدیریت دانش

دوره آشنایی با مفاهیم و مدل های مدیریت دانش

آموزش مدیریت دانش

مدل‌های ارزیابی سنجش بلوغ مدیریت دانش

آموزش مدیریت دانش

ساختار، وظایف و مسئولیت های دانشی

آموزش مدیریت دانش

ترسیم درختواره دانش و استخراج حوزه های دانشی

آموزش مدیریت دانش

تحلیل شکاف‌های دانشی

خدمات آموزش مدیریت دانش

تدوین استراتژی و نقشه راه دانش

خدمات آموزش مدیریت دانش

تدوین نظام مدیریت درس آموخته‌ها

آموزش مدیریت دانش

استخراج دانش خبرگان

آموزش مدیریت دانش ذاتیس

تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش

آموزش مدیریت دانش داتیس

تجربه نگاری و درس آموخته نویسی

آموزش مدیریت دانش

مدیریت دانش پروژه‌ها

جهت مشاوره با کارشناسان داتیس تماس بگیرید :

تسریع پیاده سازی مدیریت دانش

  • برخی از مفاهیم ارائه شده در دوره های آموزش با دوره های مشاوره مدیریت دانش هم پوشانی دارند. این موضوع به این معنی است با برگذاری هم زمان آموزش و مشاوره مدیریت دانش در سازمان پیاده سازی مدیریت دانش را تسریع میکند.
  • دوره آموزشی با سر فصل های مختلف و متناسب با وضعیت موجود هر سازمان طراحی و اجرا می شود.
  • ساعات کارآگاه های آموزشی بسته به دوره های طراحی شده، استراتژیک مدیریت دانش و وضعیت سازمان تعیین می گردد.

متخصصان و آموزش دهندگان گروه نرم افزاری داتیس با به اشتراک گذاشتن  تجربیات خود که در طی سالیان کسب کرده اند ، درفرایند آموزش گام به گام مراحل مختلف در کنار شما خواهند بود.

آموزش مدیریت دانش
مشتریان شاخص داتیس