نرم افزار جامع بودجه عملیاتی

نرم افزار جامع بودجه عملیاتی


توضیحات

معرفی نرم افزار جامع بودجه عملیاتی

گروه نرم افزاری داتیس با طراحی و تولید نرم افزار جامع بودجه عملیاتی با رویکرد هوش تجاری با به کارگیری آخرین دستاوردهای علم IT این سازمان را در پیمودن راه بسوی تعالی یاری نموده است.

با توجه به ضرورت و اهمیت وجود یک سیستم مکانیزه و خبره در جهت هوشمندسازی سیستم بودجه ریزی در شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی سیستم جامع بودجه داتیس با هدف بهبود کارایی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم سازی به نحوی طراحی شده است که ضمن تامین اهداف کلیدی خود، شرایط لازم را برای پیش بینی و رهگیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح بر آن ها فراهم آورد.

نتایج حاصل از بکار گیری نرم افزار جامع بودجه در سازمان

 • دقت در پیش بینی بودجه: با توجه به پیش بینی بودجه بر اساس سوابق موجود در سازمان این نوع بودجه ریزی به واقعیت بسیار نزدیک است و سازمان را به اهدافی چون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و مدیریت و اصلاح و تقویت نظام مالی نزدیکتر می کند.
 • کنترل بودجه: کنترل و اجرای بودجه در این سیستم، سازمان را به اهدافی چون مدیریت منابع و مصارف سازمانی، صرفه جویی در هزینه های عمومی و همچنین شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد می رساند.
 • افزایش بازخوردهای مدیریتی: اطلاعات عملکرد سیستم از پیش بینی و کنترل بودجه می تواند به شیوه های مختلف نظیر داشبورد مدیریتی و گزارش های عملکرد به اطلاع مدیریت برسد.
 • مدیریت برای عملکرد بهتر: با تعریف شاخص های مدیریتی در زیر سیستم مدیریت استراتژیک، این شاخص ها را می توان برای تعیین اهداف عملکرد، طراحی راهبردهایی برای نیل به این اهداف، ردگیری عملکرد در طول زمان، مقایسه عملکرد با عملکرد سال های قبل به کار برد.
 • در بر گرفتن کلیه سطوح مدیریت: پیش بینی بودجه تحت گردش کار این برنامه یک فرآیند پیش رونده می باشد که همه مدیران یک سازمان را از بالاترین سطح تا مدیران برنامه و بخش در بر می گیرد. این فرآیند شامل یک حلقه بازخورد می باشد که اطلاعات مناسبی را در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد تا بهتر به مدیریت فعالیت ها بپردازند.
 • مبنائی برای نظام مدیریت عملکرد گسترده: پیش بینی سیستمی بودجه نشان می دهد چگونه هزینه ها بر عملکرد برنامه تاثیر و چگونه این عملکرد بر نتایج نهائی دلخواه اثر می گذارد. یک بودجه عملیاتی تدوین شده، برای مدیران نقطه آغازی به منظور نظارت بر عملکرد سازمانی می باشد.
نرم افزار جامع بودجه عملیاتی

برخی از امکانات نرم افزار جامع بودجه عملیاتی

  • امکان معرفی فصول و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت فصلی و سالیانه
  • امکان معرفی بودجه های پیشنهادی، پیش بینی، تصویبی، قطعی، عملکردی 
  • امکان تعریف ساختار بودجه و عوامل درآمد و هزینه مرتبط با ساختار بودجه
  • امکان تعریف الگوهای متنوع پیش بینی بر روی عوامل بر اساس نیاز سازمان
  • امکان تعریف فرآیندهای استراتژیک و اعمال اثر فرآیند بر پیشبینی بودجه
  • استفاده از راهکارهای حل مسئله با کمترین هزینه
  • امکان تعریف شاخص های استراتژیک و بررسی نتایج شاخص استراتژیک بر اساس عملکرد بودجه
  • امکان گردش ساختار بودجه از طریق سیستم مدیریت جریان کار
  • امکان کنترل اجرای بودجه از طریق سیستم مدیریت و کنترل درخواست کالا و خدمات
  • امکان ارزیابی شهرها از حیث تعهد به اجرای بودجه، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها نسبت به بودجه
  • ثبت راهکارهای ارائه شده جهت بهبود اجرای بودجه
  • استفاده از اطلاعات و گزارش های نرم افزار به عنوان پایه های اصلی استقرار حسابداری مدیریت
 • تعیین دوره های ماهانه و دوره های فصلی
 • تنظیم هرگونه گزارش تفصیلی مدیریتی در مورد عملکرد بودجه توسط کاربر
 • تنظیم گزارش های عملکرد سالانه بودجه براساس فرم های مصوب
 • امکان اعلام انحراف مساعد(نامساعد)از اهداف پیش بینی شده در بودجه
 • تفکیک بودجه بر اساس شعب و واحدهای سازمانی
 • برآورد درآمد ها و هزینه ها به تفکیک عوامل در سطح مراکز سازمان
 • امکان تهیه ترازنامه بودجه شده
 • کنترل میزان تحقق برنامه ریزی با استفاده از گزارش های مقایسه های
 • استفاده از اطلاعات سالیان قبل و تبدیل اطلاعات با اعمال فرمول های پیش بینی
 • وجود بودجه عملیاتی، بودجه سرمایه های، بودجه نقدی، ترازنامه و سود و زیان بودجه شده به عنوان اجزای اصلی بودجه در سیستم
 • ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی صحیح و موثر سود، فروش و هزینه ها
 • ارائه گزارش های مقایسه های برای وضعیت های بودجه شده و واقعی
 • ارائه گزارش های کنترلی
 • اعلام عارضه های برنامه ریزی به مسئولین ذیربط
مشتریان شاخص داتیس